Adventné video - vstupy

R.: Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy.

V tomto predvianočnom čase, ďakujeme zvlášť za ruky našich kňazov: "Vďaka vám do našich životov prichádza Pán". 

Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte:

Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. 

"A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha." Lk 18,43 

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. Ž 122