Aktuality

 • Štatistické údaje o vyučovaní NBV/KNB v školskom roku 2018/2019

  Do konca novembra prosíme vypĺiť štatistiky o vyučovaní NBV/KNB za farnosť.

  V tomto školskom roku 2018/2019 cez elektronický formulár.

  Formulár na vyplnenie (šk. rok 2018/2019)

  Formulár pre špeciálne školy (šk. rok 2018/2019)

 • Seminár Biblické knihy 2018/2019

  V stredu 14. novembra 2018 sa v Žiline v Diecéznom centre na ulici Jána Kalinčiaka 1 uskutočnil seminár pod názvom „Biblické knihy 2018/2019" - interpretácia vybraných biblických kníh. Obsah seminára bol tematicky zameraný na starozákonnú Knihu Rút, Prvú knihu kráľov a Evanjelium podľa Matúša. Účastníkov (cca 60) sprevádzal lektor prof. František Trstenský.

  Materiál na rozvoj kompetencií:

  1. prednáška - Kniha Rút a Prvá kniha Kráľov

  2. prednáška - Evanjelium podľa Matúša

 • Misijná nedeľa - 21. októbra 2018

  21. októbra 2018 slávime na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch misijnú nedeľu. Je to deň modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity prejavenej finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. 

   

  Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie v Etiópii. Etiópsky biskup Tesfaselassie Medhin Fessuh, ktorý navštívil Slovensko minulý rok na pozvanie Dobrej noviny, zhrnul svoje misijné úsilie takto: „Ako Cirkev stojíme na strane trpiaceho ľudu a snažíme sa ponúknuť mu nádej. Stretnutie s Ježišom Kristom, ako nás to učí evanjelium, nás vedie na ceste k perspektíve, ktorá je naplnená vierou, nádejou a láskou.“

   

  V tomto roku Pápežské misijné diela na Slovensku podporili misie sumou v celkovej hodnote 689 056,43 €. Krajín, do ktorých podpora zo Slovenska smerovala, je sedem: Senegal, Keňa, Rwanda, Uganda, Benin, Togo a Kongo. Celkovo bolo podporených 11 diecéz, 3 semináre a 27 projektov. 

   

  Svätý Otec pri príležitosti Misijnej nedele vydal posolstvoktorého hlavnou myšlienkou je: Spoločne s mladými prinášajme evanjelium všetkým.

  Plagát

  Farské oznamy, prosby, ruženec, pozvanie na kávu a výzdobu

   

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozborjeným konfliktom.

  Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami - predovšetkým modlitbou - bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Dňa 18. októbra 2018 sa teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spoja do jedného - v školách a škô§lkach, kaplnkách a kostoloch, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa detí o deviatej hodine miestneho času budú práve nachádzať.

  Táto medzinárodná iniciatíva je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou ACN - Aid to the Church in Need (u nás známou aj ako Kirche in Not) a od svojho vzniku vo Venezuele v roku 2005 sa stretáva so stále väčším ohlasom.

  Plagát

  Leták s modlitbou

  List deťom

  Sprievodný list

  Informačný leták

  Zdroj: www.miliondeti.sk

 • Metodicko-formačné stretnutie začínajúcich pedagogických zamestnancov v školskej katechéze

  V utorok 9. októbra 2018 sa na diecéznom centre uskutočnilo metodiko-formačné stretnutie pedagogický zamestnancov začínajúcich v našej diecéze. Stretnutia sa zúčastnili dvanásti kolegovia, ktorí svojou účasťou prispeli k príjemnej atmosfére. 

  Cieľ a program: Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogického zamestnanca

   1. Teologická kompetencia – biblická

  -       osvojenie si kresťanskej vierouky a jej podávanie na základe určitých zásad

  2. Pedagogická kompetencia

  -       rozvoj kľúčových kompetencií u žiakov 245/2008 Z. z.

  -       školská dokumentácia – Inovovaný ŠVP, TVVP, pokyny na hodnotenie, hospitácie a iné

  3. Kultúrna kompetencia

  -       súčasná kultúra žiaka, študenta alebo dospelého a sociálna klíma triedy

  4. Organizačná kompetencia

  -       premyslená organizácia školského roka, katechézy v rámci ročníka, vyučovacej hodiny

  -       spolupráca s Diecéznym katechetickým úradom, školským dekanom a farnosťou

  5. Spirituálna kompetencia

  -       rast v osobnej viere cez modlitbu, sviatostný život, evanjeliové vedenie zverených žiakov

 • Aktualizácia databázy - diecéznej knihy katechétov 2018/2019

  V mesiaci september prebehla aktualizácia databázy katechétov - diecézna kniha pre aktuálny školský rok 2018/2019.

  Od 1. októbra 2018 používame aktuálnu databázu.

  Ak vám neprichádza pošta z DKÚ cez e-mail, pravdepodobne ste sa do databázy neregistrovali.

 • Anna Kolesárová

  Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom rodičom Jánovi a Anne rodenej Kušnírovej. Keď mala trinásť rokov, zomrela jej mama. Po jej smrti prevzala na seba všetky jej povinnosti, ktoré si svedomito plnila. Žila veľmi jednoducho a skromne v dobrej povesti a nevinnosti. Cez dobrú kresťanskú výchovu vyzrela v silnú a zrelú osobnosť. Pravidelne chodievala do kostola a na pobožnosti, pristupovala k sviatostiam. Rada sa modlievala svätý ruženec. 

   

  Buletín Anka Kolesárová Svk

  Krížová cesta s Ankou

  Deviatnik k Anke Kolesárovej

   

   

 • Časopis REBRÍK 2018/2019

  V júni 2018 sme ukončili 28. ročník časopisu Rebrík a v auguste vydávame prvé číslo 29. ročníka. Aj v nastávajúcom ročníku budeme viesť deti k rodinným hodnotám a cez informácie a tvorivé podnety budeme podporovať ich ľudský a osobnostný rozvoj. V rámci projektu eRka Z horčičného zrnka strom budeme už druhý rok viesť deti k participácii na živote komunity - obce, farnosti či školy. V každom čísle sa budeme v rubrike Po stopách lásky venovať príprave detí na prvé sväté prijímanie. Štvorstranová rubrika Veselí duchom budeme sporevádzať čitateľov celým liturgickým rokom. Spolu s Dobrou novinou budeme venovať priestor aj misijnej a rozvojovej tematike.

  RNDr. Katarína Jantáková, šéfredaktorka časopisu Rebrík

   

  Aj v školskom roku 2018/2019 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.

   

  Rebrík môžete odporučiť rodičom vašich žiakov, objednať svojím deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

   

  Plagát na stiahnutie /klikni/