Biblická olympiáda

Biblickú olympiádu riadi Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n. o. a Diecéznych katechetický úradov.

 

Olympiáda sa uskutočňuje v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády a Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (v súčastnosti prebiehajú legislatívne zmeny a proces schvaľovania).