Hospitačná činnosť

HOSPITAČNÁ ČINNOSŤ 

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (Z. z. č. 394/204) článok II, bod 8, hospitáciu na vyučovaní náboženstva vykonávajú osoby poverené príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi. Riaditelia škôl im dovolia túto činnosť vykonávať.

 

V zmysle Všeobecného direktória pre katechézu ako aj štatútu Diecézneho katechetického úradu Žilinskej diecézy, schváleného diecéznym biskupom dňa 25. júna 2008 farár, resp. farský administrátor, ktorý zodpovedá za katechézu vo farnosti 1 krát ročne preveruje kvalitu pôsobenia učiteľa hospitáciou a túto vyplní do schváleného diecézneho tlačiva Hospitačný záznam. K záznamu patrí aj autodiagnostika, ktorú vyplňuje preverovaný učiteľ.

 

Hospitačný záznam spolu s autodiagnostikou zašle potom na Diecézny katechetický úrad.

Hospitačný záznam /tlačivo/

Autodiagnostika /tlačivo/