Katechetická konferencia 17_až_19_10_2019

V dňoch 17. – 19. októbra 2019 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. zorganizovalo katechetickú konferenciu s názvom Nové perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo farnosti na Slovensku. Konferencia sa konala v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. Cieľom konferencie bola výmena skúseností a poznatkov, prezentácia výsledkov uskutočnených prác v príprave tvorby nového kurikula predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova a otvorená diskusia z oblasti vyučovania náboženstva a farskej katechézy v praxi. Záštitu nad konferenciou prevzali Mons. Bernard Bober,košický arcibiskup – metropolita a predseda Komisie pre katechizáciu a školstvo pri Konferencii biskupov Slovenska a Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup.

Konferenciu otvoril riaditeľ KPKC Mgr. Roman Vitko, PhD., v úvode sa účastníkom prihovoril Mons. Bernard Bober. V programe konferencie vystúpili pozvaní hostia: Vsdp. ThDr. Martin Michalíček, PhD., generálny sekretár Rady európskych biskupských konferencií s témou Špecifiká a úlohy Slovenska v kontexte katechetických výziev v Európe, J.Ex. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy, s prednáškou  Digitálny svet ako výzva, J.Ex. Mons. doc. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy, prítomných oslovil v príspevku s názvom Príťažlivosť svedectva v katechéze. ThDr. Tibor Reimer, PhD. koordinátor projektu tvorby nového kurikula vyučovania náboženstva/náboženskej výchovy predstavil prítomným účastníkom konferencie pripravovaný materiál a realizáciu projektu nového kurikula. 

Po odborných prednáškach sa účastníci konferencie stretli v 4 pracovných skupinách podľa zamerania  vyučovania náboženstva v ZŠ, SŠ, ŠZŠ a farskej katechézy. Cieľom práce v jednotlivých sekciách bolo zozbierať pripomienky zo strany učiteľov z praxe, ktoré boli  v závere konferencie prezentované. 

KPKC chystá z uskutočnenej konferencie pre prihlásených účastníkov vydať zborník.