Metodicko-formačné stretnutie začínajúcich 08_10_2019

Metodicko - formačné stretnutie začínajúcich pedagogických zamestnancov v školskej katechéze

Miesto:           Biskupský úrad, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina (aula Diecézneho centra)

Dátum a čas:  08. októbra 2019 (utorok) od 8:30 h do 15:00 h

Prihlášky boli odoslané poštou.

Cieľ a program: Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogického zamestnanca

 

1. Teologická kompetencia – biblická

-       osvojenie si kresťanskej vierouky a jej podávanie na základe určitých zásad

2. Pedagogická kompetencia

-       rozvoj kľúčových kompetencií u žiakov 245/2008 Z. z.

-       školská dokumentácia – Inovovaný ŠVP, TVVP, pokyny na hodnotenie, hospitácie a iné

3. Kultúrna kompetencia

-       súčasná kultúra žiaka, študenta alebo dospelého a sociálna klíma triedy

4. Organizačná kompetencia

-       premyslená organizácia školského roka, katechézy v rámci ročníka, vyučovacej hodiny

-       spolupráca s Diecéznym katechetickým úradom, školským dekanom a farnosťou

5. Spirituálna kompetencia

-       rast v osobnej viere cez modlitbu, sviatostný život, evanjeliové vedenie zverených žiakov