Podmienky pre udeľovanie kánonickej misie

1. Kánonická misia je nevyhnutná na vyučovanie predmetu náboženstvo/náboženská výchova v zmysle kánonu 805 Kódexu kánonického práva, v zmysle Školského zákona č. 245/2008 Z. z. a zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a v znení neskorších predpisov, kde sa hovorí, že predmet náboženstvo/náboženská výchova môžu vyučovať len kvalifikovaný učitelia s platnou kánonickou misiou, vydanou príslušným diecéznym biskupom. Ak je vyučujúcim kňaz alebo diakon kánonickú misiu nahrádza menovací dekrét od biskupa.

 

2. O tom, kto bude vyučovať predmet náboženstvo/náboženskú výchovu na škole vo farnosti rozhoduje miestny farár (administrátor). Potrebné je preto, aby sa záujemca informoval najskôr na farskom úrade a predložil farárovi (administrátorovi) Žiadosť o službu v školskej katechéze. Ak farár (administrátor) žiadosti vyhovie požiada diecézneho biskupa o vydanie kánonickej misie na tlačive Žiadosť o udelenie kánonickej misie.

 

3. Podmienky pre udelenie (resp. odobratie) kánonickej misie schválené KBS.

 

4. Kánonická misia udelená na dobu určitú zaniká automaticky uplynutím uvedeného obdobia. Učiteľ - katechéta vopred komunikuje, aby farár (administrátor) požiadal otca biskupa cez tlačivo Žiadosť o predĺženie kánonickej misie o jej predĺženie.

 

5. Na spracovanie, udelenie a archiváciu kánonickej misie je súčasťou žiadosti Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov