Školské vyučovanie

 • Inovovaný Štátny vzdelávací program 2015

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo inovované Štátne vzdelávacie programy (ŠVP) pre základné školy pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 1 a ISCED 2). Základné školy budú podľa inovovaného ŠVP vzdelávať s účinnosťou od 1. septembra 2015, a to postupne od 1. a 5. roníka ZŠ.

  Táto zmena sa týka aj predmetu náboženská výchova/náboženstvo. Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) sa v predmete náboženstvo a náboženská výchova týka úpravy vzdelávacích (výkonových a obsahových) štandardov, ktoré boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici.

 • Štátny vzdelávací program

  Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať. Ciele vzdelávania sú postavené tak, aby sa zabezpečil vyvážený rozvoj osobnosti žiakov.

  Štátny vzdelávací program vymedzuje aj rámcový obsah vzdelávania. Je východiskovým pre tvorbu školského vzdelávacieho programu, v ktorom sa zohľadňujú aj špecifické podmienky a potreby regiónu. Štátny vzdelávací program vydáva a zverejňuje pre jednotlivé stupne vzdelania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 • Učebné osnovy predmetu náboženská výchovy/náboženstvo

  Dňa 28.10.2010 Konferencia biskupov Slovenska schválila konečné znenie Kurikula predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre základné školy, stredné školy, štvorročné gymnáziá, osemročné gymnáziá a päťročné stredné školy a dvojročné nadstavbové štúdia (č. KBS/67/28.10.2010).

   

   

 • Objednávanie učebníc z katolíckeho náboženstva

  Objednávanie učebníc z katolíckeho náboženstva pre nadchádzajúci školský rok je spravidla aktívne v mesiaci november. V tomto čase je otvorený edičný portál (httpa://edicnyportal.iedu.sk) na objednávanie všetkých učebníc pre ďaľší školský rok. Po uvedenom termíne už nieje možné doobjednávať učebnice. Preto vás prosíme, aby ste dohliadli na túto skutočnosť vo svojich školách.

   

  Dodanie objednaných učebníc na nasledujúci školský rok do škôl nevieme s istotou garantovať. Bude to závisieť od stavu finančných prostriedkov a rozhodnutia MŠVVaŠ SR.

 • Pracovné zošity na vyučovanie

  Pracovné zošity z náboženstva/náboženskej výchovy je možné objednať v priebehu mesiacov máj až október 2017 prostredníctvom portálu www.pracovnyzosit.sk. Predpokladaná cena výtlačku je 1,60€.

 • Metodický materiál